دبستان دخترانه فرهنگیان زنجان - ناحیه 2

ارتباط مستمر اولیای دانش آموزان با مسئولین و معلمین مدرسه

منشور اخلاقی دانش آموزان

                                           « به نام خداوند جان خرد »

 در راستاي رسالت وماموريت آموزش وپروش وجهت دهي به رشد همه جانبه دانش آموزان در پايه تعاليم ودستورات دين مبين اسلام منشور اخلاقي مدرسه به شرح زير تعيين مي گردد.

مديران ،برنامه ريزان وهمه افرادي كه در تعليم وتربيت دانش آموزان نقشي بر عهده دارند ،بايد برنامه ريزي امور ،سازمان دهي فعاليت ها وانجام وظايف مرتبط را به گونه اي طراحي واجراء نمايند كه در پايان دوره تعليم ابتدايي دستيابي دانش آموزان به اهداف تعيين شده امكان پذير گردد.

احترام را بايد:

              در خانه آموخت؛

                               در مدرسه تمرين كرد؛

                                                            در جامعه كامل نمود.

                                                                                        آندره موروآ

  

                                       «منشوراخلاقي دآنش آموزان »

 

1.      راستگو و امين است.

2.      موٌدب ومهربان است .

3.      به عهد خود پاي بند است.

4.      مظاهرحياء وعفت در او اشكار است.

5.      احترام به بزرگتر را وظيفه خود   مي داند.

6.      به نظرات بزرگتر ها توجه مي كند .

7.      از والدين خود اطاعت مي كند.

8.      شجاع وصبور است .

9.      تميز است وپاكيزگي را دوست دارد.

10.   تكاليف شخصي روزانه خود را شخصاً انجام مي دهد .

11.   براي رسيدن به موفقيت پشتكار دارد وتلاش مي كند .

12.   پوشش اسلامي را دوست دارد و آن را رعايت مي كند .

13.   اوغات فراغت خود را با فعاليتها وبازي هاي مناسب پر مي كند .

14.   اميدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشكلات نمي هراسد .

15.   ظاهري آراسته دارد.

16.   خطا واشتباه ديگران را در مورد خود مي بخشد.

17.   براي رفتارهاي خود با ديگران دليل دارد.

18.   در ارتباط با ديگران از كلمات محبت آميز و دوستانه استفاده  مي كند .

19.   به هم كلاسان و همسالان خود در انجام وظايف ياد گيري كمك   مي كند.

20.   در برابر رفتارهاي ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح مي كند .

21.   نظم و انضباط را در خانه ،مدرسه و اجتماع رعايت مي كند.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم دی ۱۳۸۶ساعت 21:34  توسط هیأت امناء آموزشگاه  |